ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
🎯เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้าง VDO สำหรับคอร์สอนไลน์เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ”
🚩โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดโครงการการอบรมครั้งนี้
📍09.00–12.00 น. บรรยาย เรื่อง “การสร้าง VDO สำหรับคอร์สออนไลน์เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.โกศล น่วมบาง และ ว่าที่ ร.ต.พิชัย ช่างแกะ
13.00–13.30 น. บรรยาย เรื่อง “การออกแบบสื่อ เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ดารัตน์ เดชอำไพ
13.30 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการและจัดทำ VDO สำหรับคอร์สออนไลน์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจหลักการ และเทคนิคการสร้าง VDO สำหรับคอร์สออนไลน์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และให้บุคลากร ได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างคอร์สออนไลน์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ