ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
🎯เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพและการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร”
📍เปิดการอบรมโดย ผศ.ดร. ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
เวลา 09.00-12.00 น. บรรยายออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร” โดยวิทยากร นายพศิน อินทรวงค์
เวลา 13.00-16.00 น. เป็นการนำเสนอการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้บุคลากรได้รับการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ