Uncategorizedข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
ทุนการศึกษาเงินพัฒนาวิชาการ (ทุนขาดแคลน)
link : shorturl.at/owTV9 และ
📌ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน (ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตเดิม) ภาคการศึกษาที่ 2/2564
สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet
📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
093-315-1919 ผศ.ดร.เกตินันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
089-611-2005 คุณสายันต์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา