ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
📌คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564 (5,000.00 บาท) ไปแล้วนั้น
🚩ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน ตรวจสอบจำนวนเงินว่าได้รับถูกต้อง
————————————————————-
มีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายสายันต์ ทรัพย์ประสงค์ งานกิจการนักศึกษา
ว่าที่ ร.ต.พิชัย ช่างแกะ งานคอมพิวเตอร์