ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C), the virtual international conference on 1 – 2 September 2021.
‍‍คณาจารย์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
1. ผศ. ดร. ปิยะรัชช์ กุลเมธี
2. รศ. ดร.รัชนี เจริญ
‍ นักศึกษาปริญญาโท
1. นายเดชาพล ชัยยะ
2. นางสาว พัชร์ชนก อภิวัฒนสิริ
‍‍‍‍‍ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ใน session: Innovative Sustainable Sciences (iSS) โดยผลงานทั้งหมดถูกเผยแพร่ใน E3S : Indexed by SCOPUS