ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
มื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ได้เข้าร่วมแนะแนวออนไลน์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระสุทธิวงส์ จ.ปทุมธานี โดยผ่านโปรแกรม Google Meet
โดยได้มีการบรรยายถึงแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
—————–
ช่องทางติดต่อ AI
→ Fax : 037-217312