ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (มจพ.) ได้จัดหาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องในนามมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และงานของมหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขการใช้งานตามข้อตกลงของแต่ละซอฟต์แวร์