ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมโครงการ “การสร้างนวัตกรรมด้านอาหารด้วยหลักสะเต็มศึกษา”
ภายใต้โครงการเครือข่ายเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน กระทรวง อว. งบประมาณปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก
โดย ผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกตร และอาจารย์ ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ อาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก อาจารย์ ดร.ดารัตน์ เดชอำไพ อาจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย อาจารย์ ดร.โกศล น่วมบาง และคุณอรพรรณ แสงสี ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การผลิตคุกกี้แป้งกล้วยทดแทน การผลิตน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรซ์ และการตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร
ตามหลักสะเต็มศึกษาเพื่อสร้างนักนวัตกรรมด้านอาหารให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร โดยมีนางนรีรัตน์ ย่างเล้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร คุณครูโสภา จำปาโอ้ก ครูผู้ประสานงานโครงการ ตลอดจนคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ‍