ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา และ ดร.โกศล น่วมบาง
ได้จัดกิจกรรมโครงการ “การสร้างนวัตกรรมด้านอาหารด้วยหลักสะเต็มศึกษา” ภายใต้โครงการเครือข่ายเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน กระทรวง อว. งบประมาณปีการศึกษา 2564
ให้กับโรงเรียนนนทรีวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดยกิจกรรมได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการสะเต็มศึกษาเพื่อสร้างนักนวัตกรรมด้านอาหาร กิจกรรมการบรรจุแค๊ปซูลมะระขี้นก กิจกรรมการทำเยลลี่มะระขี้นก กิจกรรมการทำ content marketing และการทำอินโฟกราฟฟิก ให้กับคณะครูโรงเรียนนนทรีวิทยาคม
โดยมีนายพรชัย แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูพีรธัท ยิ่งเจริญ ครูผู้ประสานโครงการ ตลอดจนคุณครูจากโรงเรียนนนทรีวิทยาคมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี