ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
🎯งานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
🚩ได้จัด “โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานวิชาการ รอบปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์” ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting
📣โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา นำทีมโดยประธาน ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร และกรรมการ ผศ.ดร.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ และ ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด
💥ซึ่งมีผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคคลากรภายในคณะ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
🎊โดยการจัดโครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด😊😊