ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินและนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ “การสร้างนวัตกรรมด้านอาหารด้วยหลักสะเต็มศึกษา” ภายใต้โครงการเครือข่ายเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน กระทรวง อว. งบประมาณปีการศึกษา 2564
โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการสะเต็มศึกษาเพื่อสร้างนักนวัตกรรมด้านอาหาร กิจกรรมการบรรจุแค๊ปซูลมะระขี้นก กิจกรรมการทำเยลลี่มะระขี้นก กิจกรรมการทำ content marketing และการทำอินโฟกราฟฟิก จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา และ ดร.โกศล น่วมบาง
️ให้กับโรงเรียนเครือข่ายคือโรงเรียนนนทรีวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพรชัย แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูพีรธัท ยิ่งเจริญ ครูผู้ประสานโครงการและคุณครูจากโรงเรียนนนทรีวิทยาคมให้การต้อนรับ ผ่านระบบเครือข่านออนไลน์ zoom ซึ่งจะมีการดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการต่อไป