ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
🎯กิจกรรมดีๆของอาจารย์ภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
🚩ที่ได้ออกไปบริการวิชาการการแปรรูปสมุนไพรเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยมีวิทยากรได้แก่ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และ ดร.โกศล น่วมบาง
🌟เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรมชาววัง จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีความรู้และความเข้าใจในการแปรรูชพืขสมุนไพรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย