ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
🚩นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 สอบโครงร่างปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ และสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ที่ปฏิบัติงานสหิกจศึกษา ณ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านทางรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย
นักศึกษา 6 คน คือ นายณัฐนนท์ จันดาหาร, น.ส. ทรีลริษา งามวงษ์, น.ส. ปัณณพร แผ้วพิษากุล, น.ส. พิชญา ศรีประจันต์, น.ส. ธนภรณ์ ไชยเวทย์ และน.ส. นิธิพร จันทสร
อาจารย์นิเทศ 6 คน คือ ผศ. ดร. เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา, ดร. กนกจันทร์ สานพภา, ดร. เปรมศักดิ์ พวงพลอย, ดร. โกศล น่วมบาง, ดร. ดารัตน์ เดชอำไพ และอาจารย์มีชัย ลัดดี
ผู้บริหาร และพี่เลี้ยง 6 คน คือ คุณพีระพัฒน์ ศิรวัฒนากุล (ผู้จัดการฝ่ายเพิ่มผลผลิต), คุณพรรณกร นาคไร่ขิง (ผู้จัดการแผนกเพิ่มผลผลิต), คุณภูเบศ แดงไฟ (ผู้จัดการแผนกเพิ่มผลผลิต), คุณจริยา คงเพชร (ผู้ช่วยจัดการแผนกเพิ่มผลผลิต), คุณนภัสสร มีรอด (ผู้จัดการแผนก CIC) คุณศศิวิมล ตับกลาง (ผู้จัดการแผนก CIC)