ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
😀อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรเบื้องต้น
และการแปรรูปฟ้าทะลายโจรและมะระขี้นกแห้งเป็นยาแคปซูล เพื่อพัฒนา”หมู่บ้านโรงเรือนพืชอินทรีย์”
🚩เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคนครนายกได้ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “หมู่บ้านโรงเรือนพืชอินทรีย์” ตามการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)
โดยอาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับพืชสมุนไพรเบื้องต้น และการแปรรูปฟ้าทะลายโจรและมะระขี้นกแห้งเป็นยาแคปซูล ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในจังหวัดนครนายก ณ เอสเอ็มพี ฟาร์ม (SMP) ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในจังหวัดนครนายกนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปรับปรุง พัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งต้องพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain)
และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนที่มีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
โดยในกิจกรรมนี้ได้มีการควบคุมการจัดกิจกรรมเว้นระยะห่าง และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ของทางจังหวัดนครนายกอย่างเคร่งครัด