ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกาศ เรื่อง การให้ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ถังเคมีระเบิดและไฟไหม้ โรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ความช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
มจพ. มอบทุนช่วยเหลือฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ถังเคมีระเบิดและไฟไหม้ โรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
ยื่นคำร้องและหลักฐานเพื่อขอรับทุนฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 -31 กรกฎาคม 2564
สมัครทุนได้ที่ https://bit.ly/3xros1U
คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษา
(1) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต ขอทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
✅ใบจองวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
✅สำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน ที่ไม่หมดอายุ
✅สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษาปรากฎตามภูมิลำเนา ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ซึ่งบ้านนักศึกษาต้องอยู่ในรัศมีใกล้โรงงานฯ ไม่เกิน 10 กิโลเมตร
✅บันทึกประจำวันจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือคำรับรองของทางราชการ ส่วนตำบลที่นักศึกษามีทะเบียนบ้าน (อบต.) โดยการ Up Load เอกสารแนบผ่าน Google Form
(2) เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยแท้จริง พิจารณาจากเอกสารแนบ
(3) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีเคยได้รับโทษทางวินัยประเภทร้ายแรง
(4) เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่านักศึกษาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวฯ นักศึกษาสามารถแนบเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น ภาพถ่าย เป็นต้น
ดูประกาศเพิ่มเติม https://bit.ly/3wp5Oq2