ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
🚩สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์
🎯เรื่อง “การจัดแผนปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อรองรับปีงบประมาณ 2565”
ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 111, 209 และ 402 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
โดยมีคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดพิธีการสัมมนาและกล่าวนโยบาย ให้กับบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
หลังจากนั้น มีการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร”
โดยวิทยากร นายสัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวสส ผู้อำนวยการฝ่ายปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาธุรกิจ บมจ.มิตรภาพโภคภัณฑ์
ในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มทบทวนแผนปฏิบัติการและจัดทำแผนปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร