ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผลงาน Innovative Product (IP)
ผลงานเยลลี่พร้อมดื่มจากน้ำหยวกกล้วยน้ำว้าเสริมเส้นใยสับปะรด จากงาน KMUTNB INNOVATION AWARDS 2021 “งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564 ” นะคะ
โดยนักศึกษาภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นางสาวสุธิดา บัวศีรี และ นางสาวนิราภรณ์ โลนุช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคุมทีมค่ะ ❤️❤️❤️