ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติภัทท์ อ่วมเทศ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา เป็นที่ปรึกษา
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการนำเสนอผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หัวข้อ Milk Amino Acid Profile of Mehsani and Native Thai Swamp Buffalo Breeds during Lactation Stage
ในงาน The 2nd International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology
จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา