ข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
วันที่2 เมษายน 2564 นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการชั้นปีที่4 และนักศึกษาสหกิจศึกษาชั้นปีที่3
ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทวาสนาเมล่อน ฟาร์ม และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) จ.สระบุรี
เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อบูรณาการความรู้อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานจริงหลังจบการศึกษา