ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (ATM) ได้จัดกิจกรรม KMUTNB Agro-Industry Virtual Road Show 2021 ในรูปแบบออนไลน์
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ความท้าทาย ทักษะที่จำเป็นในแต่ละสายงาน การแชร์ประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการทำงานอุตสาหกรรมอาหาร และกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถาม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา FSN, FSM. IPD และนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขา FSN และ FSM รวมจำนวน 119 คน