ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. -17.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนแลัมาตรฐานสากล โดยมีอาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดงาน
กิจกรรมนี้ จัดให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และผู้สนใจเข้าร่วม เพื่อให้มีความรู้ทักษะการอ่าน และการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ มีการแบ่งกลุ่มฝึกทำข้อสอบทักษะการอ่าน ทักษะการฟังภาษาอังกฤษอีกด้วย
ณ ห้องประชุม 216 อาคารบริหาร มจพ. ปราจีนบุรี