ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

วันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดี อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการ และอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (Industrial Promotion Center Region 9) นางสาวสุดารัตน์ เขียวชะอุ่มงาม นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ ว่าที่ ร.ต.ศุภวิชญ์ ขัติกุล นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ และนางสาวกรองทอง ตั้งสิทธิ นักวิชาการอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่งานศูนย์ ITC และอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุมบัวชมพู 209 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ.ปราจีนบุรี เพื่อพูดคุยหารือเตรียมความพร้อมการทำ MOU ร่วมกัน พร้อมเยี่ยมชมสถานที่อีกด้วย

รูปภาพเพิ่มเติม