ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นประกาศทั่วไป
วันนี้เป็นวันแรกของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการที่มีความจำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการในรูปแบบ on-site
โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม มีมาตรการในการคัดกรองนักศึกษา และรักษาระดับการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019