วันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้มอบกระเช้าปีใหม่ ให้กับคณะผู้บริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี อาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะอีกด้วย
132530635_3711080702290703_4301105389128618695_o