วันที่ 17 ธันวาคม 2563 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป” การเพิ่มทักษะบุคลากรผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Reskill) ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และหน่วยงานเครือข่าย ITC ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

131511207_3695868793811894_23486946411146392_o

รูปภาพเพิ่มเติม