😀ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ ดังต่อไปนี้
1.อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย
2.อาจารย์ดารัตน์ เดชอำไพ
3.อาจารย์ ดร.โกศล น่วมบาง
🙂และขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กนกจันทร์ สานพภา ที่ได้สำเร็จการศึกษา Ph.D.(Food Science) จาก College of Agriculture
Department of Food Science
National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan🌎

131300107_385411999409958_8020053807775599604_n