วันที่ 7-8 ธ.ค. 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์สร้างสุขให้สนุกกับงาน” โดยวิทยากร นายสัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวสส ผู้อำนวยการฝ่ายปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาธุรกิจ บมจ.มิตรภาพโภคภัณฑ์ และ นายสัตวแพทย์โสภณ คงเทศ ที่ปรึกษา บมจ.มิตรภาพโภคภัณฑ์
โดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้บุคลากรซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคณะ พัฒนานักศึกษา พัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาประเทศชาติได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกับองค์กร มีความสุข พัฒนาศักยภาพตนเองในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข
129513455_3673806722684768_5636028961572443791_o