อาจารย์มีชัย ลัดดี
ดร.กนกจันทร์ สานพภา
ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย
ไปนิเทศนักศึกษา #สหกิจศึกษา
ณ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
123366439_3579357548796353_7991384618409151133_o