STEM Ed. on Tour ครั้งที่ 8 @โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี นำโดย อ.ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย, อ.พัชรี คุณจันทร์สมบัติ, อาจารย์มีชัย ลัดดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์, อาจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย และนักศึกษา ได้ออกให้ความรู้ภายใต้โครงการ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นนักนวัตกรด้านอุตสาหกรรมเกษตรในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบสะเต็มศึกษา”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้านสะเต็มศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพื่อพัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร พืชสมุนไพร และเครื่องสำอาง ภายใต้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะให้เป็นที่รู้จักแก่คุณครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการต้อบรับอย่างดีจากโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
******************************
🎯โรงเรียนใดสนใจจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาร่วมกับทางคณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ
🎯ขอรับบริการวิชาการเกี่ยวกับโครงงานพิเศษร่วมกับคณาจารย์ หรือ
🎯ขอรับบริการวิชาการโครงการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องทางวิทยาศาสตร์
☎️ ติดต่อได้ที่งานวิชาการ ทาง FACEBOOK คณะ. ,อ.มีชัย ลัดดี 037-217 312 ต่อ 7920 คุณธีราพร ต่อ 7900 หรือ line: Go2AI@KMUTNB
121512067_3535294589869316_6236916073540839222_o