วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นำโดย อาจารย์มีชัย ลัดดี, อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย, อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการสาธิตการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง จำนวน 9 คน และครูที่ปรึกษา คือ นางสาวนพมาศ ทองศิริ เป็นผู้ประสานงาน เพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง ทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ 1. โครงงานสารชีวภาพ TEM บำบัดน้ำเสีย 2. โครงงาน ยาสีฟันจากกรดมาลิกในมะขามป้อม 3. โครงงาน สารยูจีนอล จากกะเพราที่ยับยั้งการเติมโตของเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก

121580535_2780521672272166_6231768659422896561_n

รูปภาพเพิ่มเติม