วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 งานวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัด โครงการ“ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหาร” โดยโครงการนี้ถือเป็นโครงการบริการวิชาการที่มุ่งจะสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 จ.ฉะเชิงเทรา รวมทั้งสร้างการรับรู้ถึงการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมเกษตรให้กับนักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับด้านการแปรรูปอาหาร
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือการแปรรูป เครื่องมือการวิเคราะห์คุณภาพ และศักยภาพของบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรแก่โรงเรียน
3. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาทางวิชาการระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตรและโรงเรียน
120731450_3496988397033269_7977130518840190664_o