วันที่ 8 กันยายน 2563 คณบดีและผู้แทนศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี ร่วมเป็นประธานการรับรองมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จ. ปราจีนบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งนำไปสู่อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางด้านอาหาร และความยั่งยืนของประเทศ
⛳️ทั้งนี้ #ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร (ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการฝึกอบรม การวิเคราะห์ ทดสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปอาหาร แก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์) ได้รับโจทย์เกี่ยวกับการบริการวิชาการวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตการเกษตร เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและโอกาสของเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถยื่นขอรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค
⛳️นอกจากนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความต้องการของเกษตรกรเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร ซึ่งคณะจะได้นำมา matching กับงานวิจัยของคณาจารย์ที่มีอยู่ หรือเป็นการสร้างโจทย์วิจัยใหม่ให้กับนักศึกษาทำโครงงานพิเศษต่อไป #งานวิจัยจะลงจากหิ้ง #เด็กอกคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น
🎯ติดตามการให้บริการของศูนย์วิจัยอุตสากรรมเกษตรได้ที่ 👇
🎯 ติดตามข้อมูลสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน ปราจีนบุรี ได้ที่👇