ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ นำโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน, ผศ.ดร.วรรณทิชา เศวตบวร, ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์, ดร.พัชรี ปราศจาก, ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ
และอาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ ไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาจำนวน 7 คน ณ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
Slide1