31 ก.ค.63 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี นำโดย อ.ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และ อ.พัชรี คุณจันทร์สมบัติ ได้ออกให้ความรู้ภายใต้โครงการ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นนักนวัตกรด้านอุตสาหกรรมเกษตรในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบสะเต็มศึกษา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้านสะเต็มศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพื่อพัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร พืชสมุนไพร และเครื่องสำอาง ภายใต้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะให้เป็นที่รู้จักแก่คุณครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการต้อบรับอย่างดีจากผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี ท่านซิสเตอร์ ดร. อัจฉรา สุขพิบูลย์ คุณครูปัทมา ครูแนะแนว ตลอดจนคุณครูและนักเรียนระดับมัธยมปลายจำนวน 200คน

116703224_290510645700979_7528125242946648539_n