ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ นำโดยอาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา และ อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ ไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

114705487_3291542094244568_3806334959208786494_o