เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร “หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ” รอบปีการศึกษา 2562
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และเกิดการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ณ ห้องบัวชมพู 209 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

108051389_3229501520448626_8282979070649972833_o

รูปภาพเพิ่มเติม