เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อต้องการทบทวนแผนปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. เพื่อระดมความคิดจากบุคลากรในการพัฒนาการดำเนินงานของคณะให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงและมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมีวีดีทัศน์ ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ ผศ.สมชาย เวชกรรม และ รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี ให้โอวาทและแนวทางการพัฒนาคณะ ณ ห้องประชุม 310 อาคารบริหาร มจพ.วิยาเขตปราจีนบุรี

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ได้มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวรรณ สุวรรณ์

104443542_3190815404317238_1224748676115829080_o

รูปภาพเพิ่มเติม