อาจารย์มีชัย  ลัดดี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. (TCAS รอบ 5) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) (B.Sc. Food Science and Management) คุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีวุฒิ ปวช. (TCAS รอบ 5) ในสาขาคหกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์มีชัย  เล่าให้ฟังว่า เป็นครั้งแรกที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่วุฒิ ปวช. เพราะเล็งเห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีวุฒิ ปวช. ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์การอาหารที่มีความสามารถด้านการจัดการ โดยทางคณะฯได้จัดการศึกษาตามสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อพัฒนากำลังคนระดับฝีมือ และระดับผู้ชำนาญการกับการบริหารด้านอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถเป็นหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ  หรือเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเน้นการแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ  หลักสูตรนี้เรียกว่าเป็น “หลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการที่เข้มข้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ”ตลอดหลักสูตร ใช้เวลาเรียน 4 ปี เมื่อจบการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สามารถไปประกอบอาชีพได้ทั้งงานเอกชนและงานราชการ
จุดเด่นหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร (60%) กับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหาร (40%) เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร ซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างมาก
จริง ๆ แล้วในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว นักศึกษาสามารถไปทำงานได้หลากหลาย อาทิ หัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร ที่เกี่ยวกับฝ่ายเพิ่มผลผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวางแผนการผลิต  ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายโลจิสติกส์ ฝ่ายการตลาด นักวิทยาศาสตร์การอาหาร ข้าราชการ ครู อาจารย์ เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการศึกษาต่อด้านอุตสาหกรรมอาหาร อาจารย์มีชัย  กล่าวท้ายที่สุด
กำหนดการรับสมัคร มีรายละเอียดดังนี้ 1) รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 1-15 มิ.ย. 2563 2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 มิ.ย. 2563 3) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 มิ.ย. 2563 4) ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 20 มิ.ย. 2563 และ 6) ชำระเงิน วันที่ 22-26 มิ.ย. 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อาจารย์มีชัย  ลัดดี  โทรศัพท์ 0909409199 และสมัครได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th  หรือเข้าไปที่ Facebook: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.
วิทยาเขตปราจีนบุรี

ขวัญฤทัย ข่าว –ภาพ

18320425_1840732466250519_68311940249123653_o

link ข่าว