ภาพบรรยากาศ “โครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ. ดร.ภัทริยา งามมุข มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ผศ.ศรีสุวรรณ น้อยพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโดยงานกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 216 อาคารบริหาร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

#กิจการนักศึกษา
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี

IMG_5136

รูปภาพเพิ่มเติม