ยินดีกับนักศึกษาปริญญาโทของคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกคน 🎉🎉🎉ที่ผ่านการสอบหัวข้อเสนอวิทยานิพนธ์

#สนใจสมัครเรียนต่อไปที่ http://grad.admission.kmutnb.ac.th
#ยินดีกับนักศึกษา
#Proposal👍👍👍
#Master of Science in Food Science and Management (MFSM)
#อุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

83818911_2853187921413323_5562442897015439360_o