ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

รุ่นพี่ APD พี่เติ้ง (ศิรวิชญ์ เชื้อชมสุข) ศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก(หลักสูตรโทควบเอก) สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

งานวิจัยที่ศึกษาอยู่ตอนนี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นบางด้วยกระบวนการเอ็กซทรูชัน โดยที่ไม่ใช่การทอด เลือกใช้ข้าวหักที่เป็น by product จากบริษัท ได้แก่ ข้าวขาวหอมมะลิ ข้าวขาวนาปรัง ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวแดงมันปู ทั้งยังมีการเพิ่มส่วนผสมที่มีคุณค่าทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว รวมทั้งมีการศึกษาการปรุงแต่งกลิ่นรส ตามความต้องการของผู้บริโภค