ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

📣📣ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1363 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครตั้งแต่ 10 มกราคม 63 ถึงวันที่ 20 เมษายน 63

คุณสมบัติ ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาเอกหรือโท แผน ก. ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือการจัดการอุตสาหกรรม

ซึ่งผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ หรือที่สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ที่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0-3721-7312 โดยมีระยะเวลาในการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563
ในวันและเวลาราชการ