การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดันสูง: ข้าวเหนียวเปียกทุเรียน” ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 10:00 – 16.00 น. ณ อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เพื่อทำการหารือและพัฒนาสูตรข้าวเหนียวเปียกร่วมกัน โดยทำการทดลองฆ่าเชื้อด้วย Autoclave แทนการใช้ Retort ที่สภาวะต่างๆ เพื่อทดสอบผลการเตรียมข้าวเบื้องต้น และให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. คุณปนิธิ เหล่าธรรมทัศน์ บริษัท ยูนิเกรนมาร์เก็ตติ้ง (1999) จำกัด

2. คุณธันย์นัฏฐ์กัญจน์ ชัยกร บริษัท ยูนิเกรนมาร์เก็ตติ้ง (1999) จำกัด

3. ผศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (หัวหน้าโครงการ)
4. ผศ. ธีรวรรณ สุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ผู้ร่วมวิจัย)

5. ผศ.ดร.สุวลักษณ์ อัศวสันติ สปว. อาหารแห่งอนาคต

6. ดร.วรรษมน นุตกุล สปว. อาหารแห่งอนาคต

7. คุณชนากานต์ รัมมิตร สปว. อาหารแห่งอนาคต

8. คุณรัตติกาล กล่ำรัศมี สปว. อาหารแห่งอนาคต

S__36815442

รูปภาพเพิ่มเติม