วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. งานกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัด โครงการจัดการแข่งขันตอบปัญหาบูรณาการความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP สืบสานภูมิปัญญาไทยสู่สากล ณ ห้อง 408 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพผ่านกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ สู่การนำมาปฎิบัติได้จริง 3.เพื่อให้นักศึกษาเกิดสำนึกต่อภูมิปัญญาไทย สืบสานวัฒนธรรมไทยรวมถึงต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น 4.เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

79104938_2720121801386603_6197051291689025536_o

รูปภาพเพิ่มเติม