ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี กับสถาบันการศึกษาภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
นำโดย ดร. พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ นางธีราพร เครืออรุณรัตน์ นักวิชาการ
ได้เข้าพบนางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบจ.ปราจีนบุรี และผู้บริหารจากโรงเรียนในสังกัดอบจ.ปราจีนทั้ง 6 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร
โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ
และโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี กับสถาบันการศึกษาภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาครูและนักเรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านทักษะความรู้และความสามารถในด้านต่างๆ รวมถึงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางความร่วมมือ และเห็นพร้องที่จะมีการผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป