เปิดกล่องนักวิจัย ในวันนี้ ขอเชิญทุกท่านพบกับ….. “อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย” หรือ “อาจารย์เปรม”

กลับมาอีกครั้ง #เปิดกล่องนักวิจัย กล่องใบใหญ่ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรของเรา ที่บรรจุนักวิจัย การันตีคุณภาพไว้มากมาย #เปิดกล่องนักวิจัย ในวันนี้ ขอเชิญทุกท่านพบกับ….. “อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย” หรือ “อาจารย์เปรม” นอกจากดูดี&คมเข้มแล้ว ีความเชี่ยวชาญก็เข้มไม่แพ้กัน ท่านมีความเชี่ยวชาญมากมายหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการวิเคราะห์ทางเคมี การสกัดสารสำคัญและการนำไปใช้ โดยเฉพาะการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกจากนี้ ท่านยังดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ” มีผลงานด้านการแนะแนวการศึกษา STEM รวมถึงการบริการวิชาการให้ความรู้แก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆมากมาย เห็นมั๊ยคะว่า นักวิจัยในกล่องของเรานั้น…. “ไม่ธรรมดา” นักวิจัยคนเก่งท่านต่อไปของเราจะเป็นใคร ติดตามได้ใน #เปิดกล่องนักวิจัย ตอนต่อไปนะคร๊าาาา!!!!!! ******************************************************************* ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยประเภทของการให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ อาทิ การฝึกอบรม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การวิจัย (ภาคเอกชน) การให้คำแนะนำทางวิชาการ/ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ การทดสอบ ตรวจสอบ การค้น คว้า สำรวจ วิเคราะห์ ฯลฯ…

กำหนดการปิด-เปิดหอพักและการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

📌 แจ้ง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรีเรื่อง กำหนดการปิด-เปิดหอพักและการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ( สำหรับนักศึกษาเก่าและนักศึกษาหอนอกที่ประสงค์เข้าพักหอใน)
✨ แจ้ง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรีเรื่อง การรับสมัครเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ( สำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 65 )
Link : https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/5218044414927650

🎉🎉รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน ภาคการศึกษาที่ 1/2565

1. ทุนการศึกษาเงินพัฒนาวิชาการ (ทุนขาดแคลน) 3 ทุน
📍Link รายชื่อนักศึกษา
2. ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน (ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตเดิม) 5 ทุน
📍Link รายชื่อนักศึกษา
————————————————————-
มีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายสายันต์ ทรัพย์ประสงค์ งานกิจการนักศึกษา