หารือแนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

29 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ ได้เข้าพบนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อหารือแนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ภายใต้โครงการจัดการศึกษาพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565 โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาสนับสนุน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี กลุ่มสหภาพแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี สำนักงาน การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกบินทร์บุรี และอบต.วังท่าช้าง
ซึ่งผลของการหารือในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงการเขียนโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบการศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำปี 2565 เพื่อเสนอต่อกองทุน กสศ. ต่อไป

การสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (MFSM)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นักศึกษาปริญญาโท นายณภัทร เจริญสุข นายวงศกร ยั่งยืน และ นางสาวกุลรัตน์ มีศรี ได้นำเสนอสัมนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์ ส่วนหนึ่งของรายวิชา Seminar I : ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิกเป็นอาจารย์ประจำวิชา
โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.วรรณทิชา เศวตบวร ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ และ ผศ.ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ ทำให้การสัมมนาดำเนินอย่างเข้มข้น
ทั้งนี้มีกำลังใจจากว่าที่มหาบัณฑิต MFSM นายกิตติภัทท์ อ่อมเทศ มาให้กับน้องๆ ผู้นำเสนอด้วย #วิทยาศาสตร์การอาหาร #หลักสูตรมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ