ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี ให้บริการเครื่องวัดค่าสี (Colorimeter) และสมุดเทียบสี (Munsell book)

ถ้าคุณกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารก็ตาม “สี” เป็นลักษณะปรากฏทางกายภาพอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความคาดหวังและการยอมรับของผู้บริโภค เนื่องจากสีจะเป็นตัวช่วยในการคัดเลือกวัตถุดิบ และจัดระดับชั้นคุณภาพ ในทางทฤษฎีแม้ว่าตาของคนเราจะสามารถแยกแยะสีได้ประมาณ 10 ล้านสีก็ตาม แต่ตาไม่สามารถบอกค่าความแม่นยำของสีได้สม่ำเสมอเท่ากันทุกล๊อตการผลิต ดังนั้นการวัดค่าสีและเทียบสี จึงต้องมีเครื่องมือในการวัดและแปลงออกมาในรูปของตัวเลข โดยใช้หลักการวัดการดูดกลืนของแสงและการสะท้อนของแสงโดยใช้ความยาวคลื่น นั่นเอง และค่าสีที่ได้ จะถูกนำมาปรับในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ การคัดเลือกวัตถุดิบให้สีสม่ำเสมอใกล้เคียงกัน การปรับปรุงส่วนผสม ฯลฯ และนำมาวัดค่าสีซ้ำ จนกว่าจะได้ค่าสีตามที่ต้องการ ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี ให้บริการเครื่องวัดค่าสี (Colorimeter) และสมุดเทียบสี (Munsell book) ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอัตราค่าใช้บริการได้ที่ https://drive.google.com/…/1o58jDMbwmdA9ZkgyzU9…/view… ********************************************************************** ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปัจจุบันศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูปอาหาร สมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริหารการจัดการโรงงาน เป็นต้น ให้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน วิสาหกิจชุมชน…

📌🇹🇭 #มจพ. ขึ้นอันดับ 3 ของประเทศ สาขา Engineering ในการจัดอันดับโลก QS subject ranking 2022 🇹🇭

#มจพ. ขึ้นอันดับ 3 ของประเทศ สาขา Engineering ในการจัดอันดับโลก QS subject ranking 2022 #QS World University Ranking ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกรายสาขาวิชา QS World University Rankings by Subject 2022 โดย #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขึ้นรั้งอันดับ 3 ของประเทศ ในสาขาวิชา Engineering- Mechanical, Aeronautical & Manufacturing ขยับขึ้นจากปีก่อนที่อันดับ 7 ของประเทศ #QS World University Rankings by Subject 2022 จัดอันดับโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic reputation) ความมีชื่อเสียงด้านการจ้างงาน (Employer reputation)…