รายงานผลการวิจัยและสรุปปิดโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative and Technology Assistance program : ITAP)

เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10:00-11.30 น.
นักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย รศ.ดร. รัชนี เจริญ (หัวหน้าโครงการ) และ ผศ.ดร. เทพกัญญา หาญศีลวัตร, รศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล (ผู้ร่วมโครงการ)
รายงานผลการวิจัยและสรุปปิดโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative and Technology Assistance program : ITAP)
เรื่อง”การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำนมเมล็ดเมล่อน” ซึ่งเป็นโปรแกรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ (สวทช. มจพ. มก. และ มกค.)
และผู้ประกอบการ จากบริษัทวาสนาเมล่อนฟาร์ม จำกัด (โดยคุณวาสนา สุขพิงค์)
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร. สุภัทร์ ไชยกุล (มหาวิทยาลัยมหิดล)
โดยจัดในรูปแบบออนไลน์