โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการครั้งที่ 1

ทั้งนี้ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ศิริชัย เอียดมุสิก มาบรรยายให้ความรู้และการปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการ แก่นักศึกษา ตลอดจนนำประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ #วิทยาศาตร์การอาหารและโภชนาการ

โครงการนำนักศึกษาเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อบูรณาการความรู้อุตสาหกรรมเกษตร

☀️ ภาคเช้า โดยผศ.ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ นำนักศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ไทย-เดนมาร์ค สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 🐄 ผ่านระบบออนไลน์ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด ทำการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 100% นักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากรคุณสมยศ สุกองผล ทั้งด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ไทย-เดนมาร์ค การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนระบบการจัดการ #วิทยาศาสตร์การอาหาร